Nyhedsbrev nr. 15

28-08-2020

Instrukskommissionen arbejder henimod at kunne afgive delberetning i december 2020

Instrukskommissionen har i dag oplyst Folketinget om, at det på baggrund af de hidtidige undersøgelser er kommissionens vurdering, at det kan vise sig muligt at afgive en delberetning i december 2020. En sådan delberetning forventes i givet fald at kunne indeholde en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet, men formentlig ikke eventuelle ansvarsvurderinger. Eventuelle nye oplysninger i sagen kan påvirke tidsplanen.

Det fremgår af kommissoriet for Instrukskommissionen, at kommissionen – i lyset af spørgsmålet om forældelse af eventuelt ansvar – opfordres til at tilrettelægge undersøgelsen således, at der foretages vidneafhøringer så tidligt som muligt i undersøgelsen.

Kommissionen har indtil i dag foretaget afhøring af 23 personer. Afhøringerne af sagens centrale aktører – og eventuelle genafhøringer af enkelte personer – forventes at være tilendebragt ved udgangen af september 2020.

Siden kommissionen blev nedsat den 22. januar 2020, har kommissionen indhentet og gennemgået et meget omfangsrigt materiale fra de relevante myndigheder og personer. Kommissionen har på nuværende tidspunkt til brug for afhøringerne inddraget mere end 10.000 sider i sagen. Det forventes, at kommissionen ved udgangen af september 2020 vil have gennemgået det yderligere materiale, der er relevant for at belyse de forhold, som kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for.

Instrukskommissionen er med andre ord på nuværende tidspunkt kommet langt i processen med at få indsamlet de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udarbejde en redegørelse for det begivenhedsforløb, som er omfattet af kommissoriet.

Det er på den baggrund kommissionens vurdering, at det kan vise sig muligt allerede i december 2020 at afgive en delberetning indeholdende en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet, og kommissionens vurderinger af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund om det faktiske forløb. For nærværende forventes en sådan delberetning ikke at indeholde eventuelle ansvarsvurderinger i forhold til de berørte embedsmænd.

De afhøringer, der endnu ikke er gennemført, og det materiale, der endnu ikke er gennemgået, vil kunne få betydning for, om kommissionen vil være i stand til at kunne afgive en delberetning i december 2020. Nye oplysninger kan gøre det nødvendigt for kommissionen at foretage yderligere undersøgelser, herunder eventuelt at gennemføre yderligere afhøringer.

Når kommissionen finder anledning til allerede nu at oplyse, at kommissionen tilrettelægger sit arbejde således, at der kan vise sig mulighed for at kunne afgive en delberetning til december 2020, skyldes det hensyn dels til oplysning af Folketinget, dels til bisiddernes mulighed for at kunne planlægge og tilrettelægge deres arbejde i høringsfasen op til udgivelsen af en delberetning.

Nye oplysninger

Kommissionen har løbende opfordret alle personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelse, til at rette henvendelse til kommissionen. Henset til, at kommissionen arbejder henimod at kunne afgive en delberetning i december måned i år, opfordres alle, der måtte være i besiddelse af relevante oplysninger, til at rette henvendelse til kommissionen snarest muligt. Kontaktoplysninger kan findes på kommissionens hjemmeside her.

Henvendelser om dette nyhedsbrev

Kommissionen kan for tiden ikke give yderligere oplysninger i relation til dette nyhedsbrev.