Nyhedsbrev nr. 6

04-05-2020

Om kommissionens indhentelse af oplysninger

Instrukskommissionen har fra de involverede myndigheder og andre aktører udbedt sig alt relevant materiale fra det samlede begivenhedsforløb, som er genstand for kommissionens undersøgelse.

Instrukskommissionen får i den forbindelse fortsat løbende nyt materiale fra de pågældende aktører, herunder ministerier, styrelser og indkvarteringsoperatører. Det er i den forbindelse aktørerne selv, der vurderer, om materialet er relevant for Instrukskommissionens arbejde. Instrukskommissionen har imidlertid også anmodet enkelte myndigheder om konkret at udlevere fulde mailbokse fra relevante personer, ligesom kommissionen har defineret relevante søgeord og søgekriterier, som myndigheden skal anvende i forbindelse med søgningen.

Instrukskommissionen søger samtidig hermed også selv efter oplysninger, og kommissionen undersøger i den forbindelse mulighederne for at genskabe medarbejderes mailbokse samt indhold herfra, der måtte være blevet slettet. Kommissionen har også modtaget en omfattende mængde råmateriale fra en række medarbejdere, som kommissionen selv gennemgår for relevant indhold. Kommissionen foretager til dels en manuel gennemgang af materialet og benytter sig til dels af avancerede søgesystemer. Til brug for dette arbejde har Instrukskommissionen ansat en søgeekspert, ligesom kommissionen har fået tilknyttet ekstern IT-bistand.

En del af det materiale, som Instrukskommissionen på nuværende tidspunkt har tilvejebragt, har ikke tidligere været fremme i sagen.

Det materiale, som Instrukskommissionen foreløbigt har fundet relevant for sagen, er nu blevet samlet i en ekstrakt, som er gjort tilgængelig for bisidderne. Instrukskommissionen modtager stadig nyt relevant materiale fra myndighederne, ligesom kommissionen selv fortsat fremsøger materiale via gennemgang af bl.a. mailbokse. Dette materiale vil blive gjort tilgængeligt for bisidderne via tillægsekstrakter.

Kommissionen gennemfører efter planen de første afhøringer den 14. maj 2020.