Nyhedsbrev nr. 21

22-01-2021

Instrukskommissionens videre arbejde

Instrukskommissionen forventer at afslutte sit arbejde i løbet af foråret/forsommeren 2021.

I dag er det et år siden, at Instrukskommissionen blev nedsat. Efter nedsættelsen den 22. januar 2020 etablerede kommissionen sig i sine lokaler og ansatte medarbejdere til sekretariatet, hvis medarbejderstab pr. 1. marts 2020 var fuldtallig. De første måneder af kommissionens arbejde gik med indsamling af materiale til brug for bl.a. gennemførelsen af afhøringer og genahøringer af i alt 42 personer i perioden fra den 14. maj til den 30. september 2020. Kommissionen fortsatte med at indhente materiale sideløbende med afhøringerne og modtog samlet 1,10 TB data til brug for sin undersøgelse. Heraf gennemsøgte kommissionen mere end 4,8 millioner filer og gennemgik manuelt ca. 429.000 sider.

Efter afslutningen af afhøringerne den 30. september 2020 begyndte kommissionens arbejde med bl.a. at foretage de bevisvurderinger, der er gengivet i beretningens kapitel 7.

Den 18. november 2020 sendte kommissionen et udkast til sine vurderinger i høring hos bisidderne, og den 14. december 2020 afleverede kommissionen sin delberetning til justitsministeren. Delberetningen, der består af seks bind, indeholder en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet, og kommissionens vurderinger af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund om det faktiske forløb. Delberetningen kan læses på Justitsministeriets hjemmeside, https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/instrukskommissionen-har-afgivet-sin-delberetning/, ligesom den nu foreligger trykt i en fysisk udgave, der kan rekvireres via Justitsministeriet.

Siden kommissionen afgav sin delberetning, har kommissionen – med henblik på at holde omkostningerne nede – reduceret antallet af medarbejdere tilknyttet kommissionens sekretariat. Sekretariat består nu af tre juridiske medarbejdere, en administrativ medarbejder og to studentermedhjælpere.

Kommissionen fortsætter sit arbejde med ansvarsvurderinger i forhold til de enkelte embedsmænd. Dette vil blive beskrevet i beretningens bind 6, der vil indeholde en gennemgang af det regelgrundlag, der er relevant i relation til spørgsmålet om offentligt ansattes ansvar, samt kommissionens retlige vurderinger af dette ansvar.

Kommissionen har noteret sig, at der tegner sig et folketingsflertal for at indlede en rigsretssag mod fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Kommissionen har endvidere noteret sig, at en eventuel rigsretssag vil afvente kommissionens endelige beretning. Til brug for den videre planlægning heraf kan kommissionen oplyse, at kommissionen fortsat forventer at udgive beretningens bind 6 og dermed afslutte sit arbejde i løbet af foråret/forsommeren 2021.