Behandling af persondata

Instrukskommissionen, der blev nedsat den 22. januar 2020, har til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til statslige myndigheders generelle administration og håndtering af konkrete sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig.

Kommissionen skal undersøge og redegøre for bl.a., om myndighedernes administration og håndtering af sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig, herunder i tilfælde, hvor parret havde et eller flere fælles børn, er sket i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper og Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention om barnets rettigheder.

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte navnlig Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pressemeddelelse af 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever samt ministeriets skriftlige såvel som mundtlige instruktioner til Udlændingestyrelsen samt øvrig skriftlig og mundtlig kommunikation i forbindelse med pressemeddelelsen, herunder drøftelser mv. på koncerndirektionsmødet den 10. februar 2016. Undersøgelseskommissionen skal herunder undersøge og redegøre for grundlaget for og omstændighederne vedrørende tilblivelsen af pressemeddelelsen og ministeriets instruktioner til Udlændingestyrelsen, herunder den rådgivning til ministeren, som blev ydet i forbindelse hermed.

Undersøgelseskommissionen skal endvidere undersøge og redegøre for forløbet efter udstedelsen af pressemeddelelsen den 10. februar 2016, herunder om og i givet fald hvornår Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet eller Udlændingestyrelsen blev opmærksom på, at der i konkrete sager om indkvartering kunne rejses spørgsmål i forhold til bl.a. forvaltningsretten og Danmarks internationale forpligtelser, samt hvilke skridt af konkret eller generel karakter dette i givet fald gav anledning til, herunder i forhold til dialog med andre myndigheder.

Herudover skal undersøgelseskommissionen undersøge og redegøre for de involverede myndigheders oplysning af Folketingets Ombudsmand i forbindelse med de undersøgelser af adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere, som Ombudsmanden har foretaget. Undersøgelsen og redegørelsen skal endvidere omfatte de oplysninger, der er givet til Folketinget om forløbet. Som led i undersøgelsen og redegørelsen for oplysningen af Folketingets Ombudsmand og Folketinget skal kommissionen inddrage den rådgivning til ministeren, som blev ydet i forbindelse hermed.

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra den 25. januar 2016 frem til kommissionens nedsættelse. Undersøgelseskommissionen skal i relevant omfang inddrage oplysninger forud for denne periode.

Instrukskommissionen behandler i den forbindelse personoplysninger om de personer, der optræder i det materiale som indgår i kommissionens undersøgelse. Dette vil navnlig være forhenværende ministre og medarbejdere i ministerier og styrelser.

De oplysninger, som Instrukskommissionen behandler, er som udgangspunkt almindelige personoplysninger om f.eks. navn, tjenestested, arbejdsopgaver, stillingsbetegnelse mv. Det retlige grundlag for kommissionens behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. I det omfang der undtagelsesvist behandles særlige kategorier af oplysninger, vil dette ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. lov om undersøgelseskommissioner. Hvis Instrukskommissionen behandler oplysninger om strafbare forhold, vil dette ske på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelseslovens § 8, stk. 1.

Personoplysningerne behandles efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. De oplysninger, som kommissionen behandler, stammer fra relevante myndigheder, herunder navnlig ministerier og styrelser samt fra Folketingets Ombudsmand. Instrukskommissionen videregiver det materiale, som indgår i kommissionens undersøgelse, herunder de personoplysninger der måtte fremgå heraf, til personer, der skal afhøres af kommissionen og disse personers bisiddere. Kommissionen skal tilrettelægge sit arbejde således, at arbejdet kan tilendebringes inden 1½ år. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges med sikkerhed, hvornår arbejdet vil være færdigt, men personoplysninger vil ikke blive opbevaret i længere tid end højst nødvendigt.

Instrukskommissionen skal endvidere afgive en beretning om sin undersøgelse. Beretningen, der kan indeholde personoplysninger, offentliggøres af Justitsministeriet, medmindre særlige forhold taler herimod.

Dine rettigheder

I forbindelse med Instrukskommissionens behandling af dine personoplysninger har du som udgangspunkt ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod kommissionens lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til:

Instrukskommissionen
Ved Stranden 8, 2. sal
1061 København K
E-mail: 
 
Klager til Datatilsynet sendes til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: 

Instrukskommissionens databeskyttelsesrådgiver

Instrukskommissionen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at rådgive kommissionen om overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Instrukskommissionens behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Instrukskommissionens databeskyttelsesrådgiver er advokat Jesper Husmer Vang.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

På e-mail: 

På telefon: 36 94 14 58

Ved brev: Advokat Jesper Husmer Vang, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 København Ø